انواع مته

انواع مته

نوع کاربرد مته بر اساس متریال مته : موادى که مته ها از آنها ساخته مى شوند نقش مهمى در طول عمر و کارکرد مته دارند؛