بررسی و تفاوت Accuracy و Precision و Error

بررسی و تفاوت Accuracy و Precision و Error

تفاوت صحت (Accuracy) ، دقت (Precision) و خطا (Error) در اندازه گیری

صحت (Accuracy) : میزان نزدیکی یک اندازه گیری به مقدار واقعی است. به عبارت دیگر نشان می دهد که در بدترین حالت، یک مجموعه اندازه گیری با چه فاصله ای به مقدار واقعی نزدیک است. یا تلرانس میزان خطا

دقت (Precision) : میزان نزدیکی مجموعه ای از اندازه گیری ها به یکدیگر است. به عبارت دیگر دقت (Precision)؛ اطلاعاتی در خصوص تکرارپذیری اندازه گیری به ما می دهد.

خطا (Error) : اختلاف مقدار اندازه گیری شده با مقدار واقعی می باشد.