راهنمای جداول شرکت وینستار

راهنمای جداول شرکت وینستار

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﺳﮫ ﻟﺑﮫ

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﺳه لبه

Square Type 3F

TOP ARCO Coated TOP ARCOروﮐش

 TOP ARCO Coated 

TOP ARCOروﮐش

Micro Grain

Micro Grain

ﭘودر ﻣﯾﮑرو

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﭼﮭﺎر ﻟﺑه

Square Type 4F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﭼﮭﺎر ﻟﺑه

ARCO Coated

ARCO Coated

 ARCO روﮐش

Ultra Micro Grain

Ultra Micro Grain

ﭘودرﺳوﭘر ﻣﯾﮑرو

Square Type 6F ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﺷش ﻟﺑه

Square Type 6F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ﺷش ﻟﺑه

SICO روﮐش

SICO Coated

 SICOروﮐش

ﭘودر ﺳوﭘر ﻣﯾﮑرو mμ4.0

 Ultra Micro Grain 0.4μm

ﭘودر ﺳوﭘر ﻣﯾﮑرو mμ4.0

Square Type 8F ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ھﺷت ﻟﺑه

Square Type 8F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت ھﺷت ﻟﺑه

Sharp Corner Type

Sharp Corner Type

ﻟبه های ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه ﺻورت ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

Helix Angle

زاوﯾه ﻣﺎرﭘﯾﭻ

Helix Angle

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺳر R دو ﻟﺑهBall Nose 2F
ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺳر R دو ﻟﺑه
ﻟﺑه ھﺎی ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه ﺻورت ﺗﺧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷدFlatland Type
ﻟﺑه ھﺎی ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه ﺻورت ﺗﺧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﺳﺧﺗﯽ ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ

Material Hardness

ﺳﺧﺗﯽ ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺳر R ﭼﮭﺎر ﻟﺑهBall Nose 4F
ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺳر R ﭼﮭﺎر ﻟﺑه
ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه ﺻورت ﭘﺦ می ﺑﺎﺷد.

Chamfer Type

ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه  ﺻورت ﭘﺦ می ﺑﺎﺷد.

ﻟبه ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺎوی

Unequal

ﻟبه ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﺎوی

Corner Radius 2F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﻧوک R دو ﻟﺑه

ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه ﺻورت R میﺑﺎﺷد.

Corner Radius

ﻧوک ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺑه  ﺻورت R میﺑﺎﺷد.

ﻣﺎرﭘﯾﭻ ﺷﯾﺎر ﻣﺗﻐﯾر

Variable Helix

ﻣﺎرﭘﯾﭻ ﺷﯾﺎر ﻣﺗﻐﯾر

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﻧوک R ﭼﮭﺎر ﻟﺑه

Corner Radius 4F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽﻧوک R ﭼﮭﺎر ﻟﺑه

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت دو ﻟبه

Square Type 2F

ﻓرزاﻧﮕﺷﺗﯽ ﺗﺧت دو ﻟبه

UNICO Coated

UNICO Coated

 UNICOروﮐش

Iso Standard

اﺳﺗﺎﻧدارد اﯾزو

Work Material

ﺟﻧس ﮐﺎر

Best Recommend

ﺑﮭﺗرﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد

Steel

فولاد

Stainless Steel

استیل

Cast Iron

چدن

Non-Ferrous & Aluminium

ﻣوادﻏﯾرآھﻧﯽ و آﻟﻣﯾﻧﯾوم

High Temp Alloys

آﻟﯾﺎژھﺎی دارای ﺣرارت ﺑﺎﻻ

 Hardened Steel

ﻓوﻻد ﺳﺧﺗﮑﺎری ﺷده