IP65 چیست ؟

IP65 چیست ؟

IP65 چیست

در مورد کولیس IP65 بیانگر درجه نفوذ پذیری در برابر مواد خارجی است و از دو عدد تشکیل یافته که هر عدد بیانگر مفاهیم جداگانه است .

عدد ۶ بیانگر نفوذ پذیری بالا این تجهیز در برابر نفوذ گرد و غبار

عدد ۵ بیانگر درجه نفوذ پذیری این تجهیز در برابر مایعات ( آب ) که بصورت اسپری بر روی این وسیله پاشیده شود و اسپری به صورت نازلی با قطر ۶.۳ میلیمتر و با فشار ۳۰ کیلو پاسکال و فلوی ۱۲.۵ لیتر بر دقیقه از فاصله ۳ متری در زمان ۳ دقیقه یا بیشتر باشد .