فیلر ( شیارسنج )

فیلر ﻫﺎ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎی ﻧﺎزک ﻓﻠﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺷﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﮑﺎف ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

فیلر چیست ؟ اطلاعات بیشتر

فیلر ( شیارسنج ) 2 محصول وجود دارد

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته