قلاویز

قلاویز ماشینی میلیمتر : تعریف و انواع آن


 

 قلاویز ماشینی لوله (G) : تعریف و انواع آن


 

قلاویز ماشینی اینچی UNF : تعریف و انواع آن


 

قلاویز ماشینی اینجی BSW : تعریف و انواع آن


 

قلاویز ماشینی فرمینگ (باکالیت) : این نوع از قلاویزها برای ماشین کاری بر روی مواد هادی ودارای قابلیت فرم پذیری طراحی شده اند که معمولا با نام قلاویز باکالیت (فرم دهنده های سرد، قلاویز نورد) و یا قلاویزهای بدون شیار نیز شناخته میشوند. در این نوع از قلاویزها هیچگونه لبه برنده ای وجود ندارد و ظاهری شبیه به پیچ دارند. بواسطه فرم خاص طراحی شده برای نورد ،با لبه های گرد و طول روزه کوتاه میتوان آنها را در حفره های دارای خروجی و بدون خروجی نیزمورد استفاده قرارداد.  ادامه قلاویز فرمینگ ...

انواع قلاویز ماشینی فرمینگ بالکیت :

ـ قلاویز ماشینی فرمینگ (باکالیت) بدون شیار

ـ قلاویز ماشینی فرمینگ (باکالیت) باشیار

 

قلاویز