کاتالوگ

فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  وضعیت
  طول تیغه فیلر

  اطلاعات

  محصولات جدید

  فیلر ( شیارسنج )

  فیلر ﻫﺎ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎی ﻧﺎزک ﻓﻠﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺷﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﮑﺎف ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

  فیلر چیست ؟ اطلاعات بیشتر

  فیلر ( شیارسنج ) 2 محصول وجود دارد

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم