ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﻟﺒﻪ ﺷﯿﺒﺪار ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﻠﯿﻦ چاگان هند

محصول جدید

ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﻟﺒﻪ ﺷﯿﺒﺪار
ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﻠﯿﻦ

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

ﻣﻐﺎر ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ تکه ریخته ﮔﺮی ﺷﺪه ا ﻧﺪ و از ﻓﻮﻻد ﮐﺮﺑﻨﯽ - واﻧﺎدﯾﻮم ﮐﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﺨﺘﯽ ۶۰ اﻟﯽ ۶۱ راﮐﻮل دارﻧﺪ. ﻣﻐﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺎﯾﺪ در آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد و ﻟﺒﻪ ﺑﺮﺷﯽ آن ﻫﺎ ﺗﯿﺰ ﺗﺮ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد آن ﻫﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﻣﻐﺎرﻫﺎ ارزﺷﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و ﺗﺎ ۲.۵ ﺳﺎﻧﺖ ﺣﺮارت دﯾﺪه اﻧﺪ . ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﺒﺪار ﻣﻐﺎر ﺗﺎ زاوﯾﻪ ۲۵ و ۳۰ درﺟﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮرده اﻧﺪ و دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم و ﻓﺸﺮده ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﻠﯿﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺸﺖ ﺗﯿﻐﻪ ﺷﯿﺒﺪار ﺳﻨﮓ ﺧﻮرده و ﺻﺎف ﺷﺪه و ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎرﮔﻮش و ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻃﻮل ﺳﻨﮓ ﺧﻮرده اﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﮑﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﺪ ﺳﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و دوﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ،، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﻬﻨﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮش ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ  ﺻﺎف ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﻟﺒﻪ ﺷﯿﺒﺪار ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﻠﯿﻦ

اندازه میلی مترکد کالا
4JN - 230
6JN - 231
8JN - 232
10JN - 233
12JN - 212
14JN - 234
16JN - 235
18JN - 213
20JN - 236
22JN - 237
24JN - 238
26JN - 214
28JN- 239
30JN - 240
32JN - 215
36JN - 241
38JN - 216
45JN - 242
50JN - 243

ست ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﻟﺒﻪ ﺷﯿﺒﺪار ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﻠﯿﻦ

18, 26,32JN - 401
12,18,26,32,38JN - 402

توصیه هایی براي استفاده از مغارها
ں در هنگام استفاده از مغارها هر دو دست را از لبه تیغه دور نگه دارید.
ں همیشه تیغه برشی را هنگامی که استفاده نمی کنید، بپوشانید.
ں در زمان استفاده از مغارها همیشه از عینک ایمنی استفاده کنید.
ں هرگز یک مغار چوب را در جیب نگه ندارید.
ں از ابزار مناسب براي بازرسی و پیچ کردن استفاده کنید نه از مغارها.

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﻟﺒﻪ ﺷﯿﺒﺪار ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﻠﯿﻦ چاگان هند

ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﻟﺒﻪ ﺷﯿﺒﺪار ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﻠﯿﻦ چاگان هند

ﻣﻐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﻟﺒﻪ ﺷﯿﺒﺪار
ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﻠﯿﻦ