مرغک گردان دور بالا مخصوص کارهای سنگین - مدل نوک تیز سر الماس ترنمکس هند

محصول جدید

مرغک گردان دور بالا مخصوص کارهای سنگین - مدل نوک تیز سر الماس مخصوص دستگاه تراش CNC ترنمکس هند

CNC HEAVY DUTY – R MODEL SUTB POINT WITH CARBIDE TIP

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﺣﻣل ﮐردن دورھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ در ﺑﺎرھﺎی ﺳﻧﮕﯾن

ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی CNC و دﯾﮕر ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺗراش ﺳرﻋت ﺑﺎﻻ

ﺑﻠﺑرﯾﻧﮓ ھﺎی ﺑﮐﺎر رﻓﺗه ﺳﺎﺧت ﮐﺷور آﻟﻣﺎن/ ژاﭘن ھﺳﺗﻧد.  ﺳروﯾس ﺑﻠﺑرﯾﻧﮓ ھﺎ 2000 ﺳﺎﻋت ﮐﺎرﻣﻔﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺑﻠﺑرﯾﻧﮓ ھﺎ ﺑه ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده داﺋﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮔرﯾس ISOFLEX NBU 15 ﺳﺎﺧت KULBER آﻟﻣﺎن روﻏن ﮐﺎری ﺷده اﻧد.

CNC HD R Model Stub with Carbide Tip

کدمرسمدل نوکØd mmØD mmØD1 mmL1 mmL2 mmL mmبیشترین وزن کارخطا میلیمتربیشترین دور
HSC MT3 CNC HDR S CTMT-3Stub C. T. Point14286223.8253464.5813750.008
HSC MT4 CNC HDR S CTMT-4Stub C. T. Point14326831.2674165102.56000.008
HSC MT5 CNC HDR S CTMT-5Stub C. T. Point18388744.3995183129.515000.008
HSC MT6 CNC HDR S CTMT-6Stub C. T. Point185010263.34857.510218226000.0015

عمر مفید تعویض بلبرینگ در ۲۰۰۰ ساعت کار

بررسی قطعات CNC HD R مدل  Carbide Tip

بررسی قطعات CNC HD R مدل Carbide Tip

قطعه جدا کننده مرغک گردان از دستگاه

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

مرغک گردان دور بالا مخصوص کارهای سنگین - مدل نوک تیز سر الماس ترنمکس هند

مرغک گردان دور بالا مخصوص کارهای سنگین - مدل نوک تیز سر الماس ترنمکس هند

مرغک گردان دور بالا مخصوص کارهای سنگین - مدل نوک تیز سر الماس مخصوص دستگاه تراش CNC ترنمکس هند

CNC HEAVY DUTY – R MODEL SUTB POINT WITH CARBIDE TIP