مرغک گردان دور بالا مخصوص کارهای سنگین - مدل نوک تیز ترنمکس هند

محصول جدید

مرغک گردان دور بالا مخصوص کارهای سنگین - مدل نوک تیز مخصوص دستگاه های تراش CNC شرکت ترنمکس هند

CNC HEAVY DUTY – R MODEL SUTB POINT

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﺣﻣل ﮐردن دورھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ در ﺑﺎرھﺎی ﺳﻧﮕﯾن

ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی CNC و دﯾﮕر ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺗراش ﺳرﻋت ﺑﺎﻻ

ﺑﻠﺑرﯾﻧﮓ ھﺎی ﺑﮐﺎر رﻓﺗه ﺳﺎﺧت ﮐﺷور آﻟﻣﺎن/ ژاﭘن ھﺳﺗﻧد.  ﺳروﯾس ﺑﻠﺑرﯾﻧﮓ ھﺎ 2000 ﺳﺎﻋت ﮐﺎرﻣﻔﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺑﻠﺑرﯾﻧﮓ ھﺎ ﺑه ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده داﺋﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮔرﯾس ISOFLEX NBU 15 ﺳﺎﺧت KULBER آﻟﻣﺎن روﻏن ﮐﺎری ﺷده اﻧد.

شماتیک مرغک گردان دور بالا مخصوص کارهای سنگین - مدل نوک تیز ترنمکس هند

کدمرسمدل نوکØd mmØD mmØD1 mmL1 mmL2 mmL mmبیشترین وزن کارخطا میلیمتربیشترین دور
HSC MT2 CNC HDR SMT-2Stub Point204617.782550.5641500.0086300
HSC MT3 CNC HDR SMT-3Stub Point286223.8253464.5813750.0084500
HSC MT4 CNC HDR SMT-4Stub Point326831.26741651036000.0083450
HSC MT5 CNC HDR SMT-5Stub Point388744.399518313015000.0082700
HSC MT6 CNC HDR SMT-6Stub Point5010263.34857.5101.518226000.0152300

عمر مفید تعویض بلبرینگ در ۲۰۰۰ ساعت کار

عمر مفید در ۲۰۰۰ ساعت کارعمر مفید در ۲۰۰۰ ساعت کار

بررسی قطعات CNC HD R مدل Stub Point
بررسی قطعات CNC HD R مدل Stub Point

قطعه جدا کننده مرغک گردان از دستگاه

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

مرغک گردان دور بالا مخصوص کارهای سنگین - مدل نوک تیز ترنمکس هند

مرغک گردان دور بالا مخصوص کارهای سنگین - مدل نوک تیز ترنمکس هند

مرغک گردان دور بالا مخصوص کارهای سنگین - مدل نوک تیز مخصوص دستگاه های تراش CNC شرکت ترنمکس هند

CNC HEAVY DUTY – R MODEL SUTB POINT