رنده چوب لیسه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد چاگان هند JN309

JN309

محصول جدید

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد

151- R ﻧﻮع : رﻧﺪه ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی

ﻃﻮل: 250 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ 

ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 54 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

وزن ﺧﺎﻟﺺ : ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 400 ﮔﺮم 

ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN222

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

رﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی ( رنده لیسه )

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه و ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺻﺎف و ﮔﺮد

رﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی اﺑﺰار ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺳﺒﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮد، ﺻﺎف ، ﻣﺤﺪب و ﻣﻘﻌﺮ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪرﻧﺪه ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻧﻮع ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد : ﺻﺎف و ﮔﺮد . ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ  ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺑﺪﻧﻪ و ﮐﻼﻫﮏ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﺪن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﮐﻮره ﻟﻌﺎب داده ﺷﺪه و روﮐﺶ ﻻک ﺿﺪ زﻧﮓ داده ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﮑﻞ دﻫﯽ در ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﭼﻮب ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت زاوﯾﻪ دار ﺳﻨﮓ ﺧﻮرده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺪل ﻫﺎی R -  ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد دارﻧﺪ. 

ﻣﺪل ﻫﺎی F-  ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﺖ دارﻧﺪ.

توصیه هایی براي استفاده از رنده ها :
ں از رنده مناسب براي قطعه اي که دارید استفاده کنید.
ں از رنده چوب ها براي رنده کردن، نرم کردن سطوح زبر، اندازه کردن و پرداخت کاري استفاده نمایید.
ں از JACK PLANE و یا رنده طولانی تري براي رنده کاري هاي طولانی استفاده کنید ( مثل درها) تا خطوط صافی ایجاد کنید.

ں برای عملکرد برش بهینه، تیغه برشی را در رنده چوب ها در سمت بالا و در رنده چوب هاي مشتی در سمت پایین قرار دهید و همیشه تیغه را تیز نگه دارید.
ں سطح کار را پس از استفاده اندکی روغن بزنید.
ں تیغه رنده را هنگامی که از رنده استفاده نمی کنید، جمع کنید تا از سایش و پوسیدگی زود هنگام آن جلوگیری شود.

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

رنده چوب لیسه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد چاگان هند JN309

رنده چوب لیسه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد چاگان هند JN309

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮد

151- R ﻧﻮع : رﻧﺪه ﺑﺎل ﮐﺒﻮﺗﺮی

ﻃﻮل: 250 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ 

ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 54 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

وزن ﺧﺎﻟﺺ : ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 400 ﮔﺮم 

ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN222