رنده چوب مشتی چاگان هند JN316

JN316

محصول جدید


ﻧﻮع: رﻧﺪه دو دﻫﻨﻪ دوﻗﻠﻮ

ﺷﻤﺎره 130

ﻃﻮل:  197 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ : 42 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

وزن ﺧﺎﻟﺺ : ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 950 ﮔﺮم

 ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN226A

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

رﻧﺪه ﻫﺎی ﭼﻮب

رﻧﺪه ﻫﺎي ﭼﻮب اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺪن درﺟﻪ ﯾﮏ  ﺑﻪ دﻗﺖ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی  و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ. رﻧﺪه ﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت  دﻗﯿﻖ ﺳﺮﻫﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و  دﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روﮐﺶ ﭼﺪن ﻧﯿﮑﻞ دار ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﯿﻐﻪ و ﺑﺮاده ﺷﮑﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ( ﮐﻼﻫﮏ آﻫﻨﯽ ﭘﺸﺘﯽ ) از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ. ﺑﺪﻧﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﯿﻐﻪ در ﮐﻮره ﺑﺎ ﻟﻌﺎب ﻣﺸﮑﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه  ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻻک ﺟﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ از زﻧﮓ زدﮔﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد. دﺳﺘﻪ و ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺟﻠﻮﯾﯽ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ  ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺎف ﻧﻘﺮه ای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در رﻧﺪه ﭼﻮب ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺨﺘﯽ ۶۰ اﻟﯽ ۱۶ راﮐﻮل ﺣﺮارت دﯾﺪه اﻧﺪ و ﺗﺎ زاوﯾﻪ ۸۲ درﺟﻪ ﺷﯿﺒﺪار ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﯿﻐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. رﻧﺪه ﻫﺎی ﭼﻮب اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎر اﺳﺖ.ﺷﻤﺎره 3 و 4 ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﺪه آل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﻤﺎره 5 ﺑﺮاي زﺑﺮﺳﺎزي و ﺷﻤﺎره 6 ﺑﺮای ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺮي رﻧﺪه ﻫﺎي ﭼﻮب ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ رﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﻐﻞ دوراه ﺷﻤﺎره 01 و 33 و 87 ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﻤﺎره 01 ﮐﻨﺎره ﻫﺎي ﺑﺎز دارد و ﺗﯿﻐﻪ آن ﺗﺎ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺪﻧﻪ اش ﮐﺎﻣﻼ وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎره 33  در ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﮐﻤﺪﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

توصیه هایی براي استفاده از رنده ها :
ں از رنده مناسب براي قطعه اي که دارید استفاده کنید.
ں از رنده چوب ها براي رنده کردن، نرم کردن سطوح زبر، اندازه کردن و پرداخت کاري استفاده نمایید.
ں از JACK PLANE و یا رنده طولانی تري براي رنده کاري هاي طولانی استفاده کنید ( مثل درها) تا خطوط صافی ایجاد کنید.

ں برای عملکرد برش بهینه، تیغه برشی را در رنده چوب ها در سمت بالا و در رنده چوب هاي مشتی در سمت پایین قرار دهید و همیشه تیغه را تیز نگه دارید.
ں سطح کار را پس از استفاده اندکی روغن بزنید.
ں تیغه رنده را هنگامی که از رنده استفاده نمی کنید، جمع کنید تا از سایش و پوسیدگی زود هنگام آن جلوگیری شود.

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

رنده چوب مشتی چاگان هند JN316

رنده چوب مشتی چاگان هند JN316


ﻧﻮع: رﻧﺪه دو دﻫﻨﻪ دوﻗﻠﻮ

ﺷﻤﺎره 130

ﻃﻮل:  197 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ : 42 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

وزن ﺧﺎﻟﺺ : ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 950 ﮔﺮم

 ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN226A