رنده چوب مشتی چاگان هند JN302

JN302

محصول جدید

ﻧﻮع: رﻧﺪه ﻣﺸﺘﯽ

ﺷﻤﺎره 110

ﻃﻮل: 187 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 42 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
وزن ﺧﺎﻟﺺ: ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 550 ﮔﺮم 

ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN226A

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

رنده مشتی

رﻧﺪه ﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﺸﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺑﻪ دﻗﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.  ﺑﺪﻧﻪ در ﮐﻮره ﻟﻌﺎب ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ داده  ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻼﻫﮏ   ﭼﺪﻧﯽ آن ﻟﻌﺎبP.O  ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ دارد. ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در رﻧﺪه ﭼﻮب ﻣﺸﺘﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت زاوﯾﻪ دار ﺗﯿﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮش دﻫﻨﺪ و ﭼﻮب ﺑﺮش ﺧﻮرده ﻧﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺤﺼﻮل داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺪ زﻧﮓ ﻻک ﺟﻼی ﺣﺮارت دﯾﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آوردن از ﺟﻌﺒﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﺰ ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺳﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻧﺪه ﻫﺎی ﭼﻮب ﻣﺸﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 201و 011 و 2/1  9 و 031 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎره ﻫﺎی 201 و 011 و 031 رﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺸﺘﯽ دارای زاوﯾﻪ ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ. ﭘﯿﭻ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻫﻤﺮاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻐﻪ را در ﻃﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺷﻤﺎره 031 دﻫﺎﻧﻪ دوﻗﻠﻮ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را از دو ﻃﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺗﯿﻐﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﯿﻐﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻮب ﻫﺎي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﺷﻤﺎره  -1/29  دﻫﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ  ﺗﻨﻈﯿﻢ دارد. ﺗﻨﻈﯿﻢ آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﯿﭻ ﻣﺘﺤﺮک در ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻮك اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺷﺪﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﺷﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎری و ﺑﺎزﺷﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺮش ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﺧﺸﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

توصیه هایی براي استفاده از رنده ها :
ں از رنده مناسب براي قطعه اي که دارید استفاده کنید.
ں از رنده چوب ها براي رنده کردن، نرم کردن سطوح زبر، اندازه کردن و پرداخت کاري استفاده نمایید.
ں از JACK PLANE و یا رنده طولانی تري براي رنده کاري هاي طولانی استفاده کنید ( مثل درها) تا خطوط صافی ایجاد کنید.

ں برای عملکرد برش بهینه، تیغه برشی را در رنده چوب ها در سمت بالا و در رنده چوب هاي مشتی در سمت پایین قرار دهید و همیشه تیغه را تیز نگه دارید.
ں سطح کار را پس از استفاده اندکی روغن بزنید.
ں تیغه رنده را هنگامی که از رنده استفاده نمی کنید، جمع کنید تا از سایش و پوسیدگی زود هنگام آن جلوگیری شود.

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

رنده چوب مشتی چاگان هند JN302

رنده چوب مشتی چاگان هند JN302

ﻧﻮع: رﻧﺪه ﻣﺸﺘﯽ

ﺷﻤﺎره 110

ﻃﻮل: 187 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

ﭘﻬﻨﺎی ﺗﯿﻐﻪ: 42 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
وزن ﺧﺎﻟﺺ: ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 550 ﮔﺮم 

ﮐﺪ ﺗﯿﻐﻪ ﯾﺪﮐﯽ : JN226A