حدیده دنده ریز میلیمتری فرا یوگوسلاوی اصل

محصول جدید

حدیده دنده ریز میلیمتری فرا یوگوسلاوی اصل

با ضمانت اصل بودن

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات کالاردیف
DIN 223 M4.0X0.35 6g۱
DIN 223 M5.0X0.5 6g۲
DIN 223 M6.0X0.5 6g۳
DIN 223 M6.0X0.75 6g۴
DIN 223 M7.0X0.5 6g۵
DIN 223 M7.0X0.75 6g۶
DIN 223 M8.0X0.5 6g۷
DIN 223 M8.0X0.75 6g۸
DIN 223 M8.0X1.0 6g۹
DIN 223 M9.0X0.5 6g۱۰
DIN 223 M9.0X0.75 6g۱۱
DIN 223 M9.0X1.0 6g۱۲
DIN 223 M10.0X0.75 6g۱۳
DIN 223 M10.0X1.06g۱۴
DIN 223 M10.0X1.25 6g۱۵
DIN 223 M11.0X1.0 6g۱۶
DIN 223 M11.0X1.25 6g۱۷
DIN 223 M12.0X0.5 6g۱۸
DIN 223 M12.0X0.75 6g۱۹
DIN 223 M12.0X1.0 6g۲۰
DIN 223 M12.0X1.25 6g۲۱
DIN 223 M12.0X1.5 6g۲۲
DIN 223 M13.0X1.0 6g۲۳
DIN 223 M14.0X1.0 6g۲۴
DIN 223 M14.0X1.25 6g۲۵
DIN 223 M14.0X1.5 6g۲۶
DIN 223 M15.0X1.0 6g۲۷
DIN 223 M15.0X1.5 6g۲۸
DIN 223 M16.0X1.0 6g۲۹
DIN 223 M16.0X1.25 6g۳۰
DIN 223 M16.0X1.5 6g۳۱
DIN 223 M18.0X1.0 6g۳۲
DIN 223 M18.0X1.25 6g۳۳
DIN 223 M18.0X1.5 6g۳۴
DIN 223 M18.0X2.0 6g۳۵
DIN 223 M19.0X2.0 6g۳۶
DIN 223 M20.0X1.0 6g۳۷
DIN 223 M20.0X1.5 6g۳۸
DIN 223 M20.0X2.0 6g۳۹
DIN 223 M21.0X1.56g۴۰
DIN 223 M22.0X1.0 6g۴۱
DIN 223 M22.0X1.25 6g۴۲
DIN 223 M22.0X1.5 6g۴۳
DIN 223 M24.0X1.0 6g۴۴
DIN 223 M24.0X1.25 6g۴۵
DIN 223 M24.0X1.5 6g۴۶
DIN 223 M24.0X2.0 6g۴۷
DIN 223 M25.0X1.0 6g۴۸
DIN 223 M25.0X1.5 6g۴۹
DIN 223 M26.0X1.0 6g۵۰
DIN 223 M26.0X1.5 6g۵۱
DIN 223 M27.0X1.5 6g۵۲
DIN 223 M27.0X2.0 6g۵۳
DIN 223 M28.0X1.0 6g۵۴
DIN 223 M28.0X1.5 6g۵۵
DIN 223 M28.0X2.0 6g۵۶
DIN 223 M30.0X1.5 6g۵۷
DIN 223 M30.0X2.0 6g۵۸
DIN 223 M30.0X3.0 6g۵۹
DIN 223 M32.0X1.5 6g۶۰
DIN 223 M32.0X2.0 6g۶۱
DIN 223 M32.0X3.0 6g۶۲
DIN 223 M33.0X1.5 6g۶۳
DIN 223 M33.0X2.0 6g۶۴
DIN 223 M33.0X3.0 6g۶۵
DIN 223 M34.0X1.5 6g۶۶
DIN 223 M35.0X1.5 6g۶۷
DIN 223 M36.0X1.0 6g۶۸
DIN 223 M36.0X1.5 6g۶۹
DIN 223 M36.0X2.0 6g۷۰
DIN 223 M36.0X3.0 6g۷۱
DIN 223 M38.0X1.0 6g۷۲
DIN 223 M38.0X1.5 6g۷۳
DIN 223 M40.0X1.5 6g۷۴
DIN 223 M42.0X1.5 6g۷۵
DIN 223 M43.0X1.5 6g۷۶
DIN 223 M44.0X1.5 6g۷۷
DIN 223 M45.0X1.5 6g۷۸
DIN 223 M48.0X1.5 6g۷۹
DIN 223 M50.0X1.5 6g۸۰
DIN 223 M52.0X1.5 6g۸۱
DIN 223 M54.0X1.5 6g۸۲

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

حدیده دنده ریز میلیمتری فرا یوگوسلاوی اصل

حدیده دنده ریز میلیمتری فرا یوگوسلاوی اصل

حدیده دنده ریز میلیمتری فرا یوگوسلاوی اصل

با ضمانت اصل بودن