ﺗﯿﺸﻪ ﻧﺠﺎری چاگان هند JN-211

JN-211

محصول جدید

ﻧﻮع: ﺗﯿﺸﻪ ﻧﺠﺎری ﺻﺎف
وزن ﺧﺎﻟﺺ: ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 1.1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

ﺗﯿﺸﻪ ﻧﺠﺎری ﺻﺎف ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 1.1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن دارد و از  ﻓﻮﻻد رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ. ﻟﺒﻪ آن ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و ﺣﺮارت  دﯾﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻮره ﻟﻌﺎب ﻣﺸﮑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

ﺗﯿﺸﻪ ﻧﺠﺎری چاگان هند JN-211

ﺗﯿﺸﻪ ﻧﺠﺎری چاگان هند JN-211

ﻧﻮع: ﺗﯿﺸﻪ ﻧﺠﺎری ﺻﺎف
وزن ﺧﺎﻟﺺ: ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 1.1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم